Henriette Aalfs

Momenteel ben ik aanjager/ projectleider voor de voor- en vroegschoolse educatie in een grote gemeente. Het beleid hangt nauw samen met de vergaande IKC ontwikkeling. De extra middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid geven de mogelijkheid om de integratie tussen VVE en IKC duurzaam te versterken.
Tussen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente worden nieuwe resultaatafspraken gemaakt om er voor te zorgen dat peuters die in een kwetsbare situatie opgroeien, een extra aanbod krijgen, zodat ze zonder leerachterstand mee kunnen doen in groep 3.
Recente realiseerde trajecten zijn:
- het begeleiden van een fusie tussen een kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie
- het opstarten van een traject van integratie tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp
- het ondersteuning bieden aan meerdere scholen, die verantwoordelijk zijn geworden voor peuteropvang in hun formele taken vanuit toezicht op de kinderopvang