Blog van SINN

Koudwatervrees scholen belemmert samenwerking jeugdhulp

Door: Carla Pelgröm - 1-5-2015


Sinds de invoering van het passend onderwijs hebben scholen na aanmelding van een nieuwe leerling zes weken de tijd om te beslissen over toelating. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met vier weken. Deze periode stelt scholen in staat een zorgvuldige afweging te maken en extra ondersteuning te regelen. Maar er is een nadeel: sommige kinderen kunnen hierdoor niet zomaar naar een andere school. Vaak zijn dit juist de kinderen voor wie school belangrijk is. Daarmee schiet zorgvuldigheid haar doel voorbij en wordt het koudwatervrees.

Zo kon een vijfjarig meisje, dat plotseling moest verhuizen naar een pleeggezin, niet zomaar naar de plaatselijke dorpsschool. Terwijl ze al gewend was naar school te gaan en ze er genoot van een onbezorgd kleuterbestaan. Gelukkig kon haar pleeggezin haar alle dagen thuis hebben. Maar voor het meisje was dit natuurlijk geen goede oplossing.

Andere intenties
Er zijn veel pubers die vanwege problemen thuis terechtkomen in een behandelgroep in een andere plaats. Ook zij kunnen niet zomaar naar een andere school overstappen. En dus hangen ze de hele dag rond. Geen wenselijke situatie. Een ander voorbeeld waarin de intentie van de school anders is dan die van de jeugdhulp: een jongere van een behandelgroep kon alleen op school geplaatst worden als hij minimaal tot de zomervakantie zou blijven. Maar de inspanning van de jeugdhulp is er juist op gericht om de jongere weer zo snel mogelijk naar huis terug te begeleiden.

Samenwerken loont
Het lijkt erop dat scholen huiverig zijn voor leerlingen voor wie extra ondersteuning nodig is. Dit wordt ondersteund door de recente uitzending van Zembla. Dat is begrijpelijk, maar juist voor deze kinderen kan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp van grote meerwaarde zijn. De wet Passend Onderwijs schrijft voor dat kinderen recht hebben op een tijdelijke plaatsing, ook als het toelatingsbesluit nog niet genomen is. Tijdens deze plaatsing kan de school een beroep doen op de jeugdhulpinstelling. Om mee te denken over passende ondersteuning, of om gerichte observatie of coaching op school te bieden.

Dwing samenwerking af
De samenwerking tussen scholen en gemeenten is nog niet overal goed uitgewerkt. Maar juist daarom is het belangrijk om in de praktijk de samenwerking rondom deze leerlingen wel te zoeken. Dan moet de samenwerking en afstemming wel op de OOGO-agenda komen en wordt de urgentie voor iedereen voelbaar. Zo heeft een samenwerkingsverband binnen een deelregio de ‘jeugdzorgproducten’ in hun arrangementenoverzicht voor scholen opgenomen. Bij elke hulpvraag waarbij de school hierop een beroep wil doen moet er nadrukkelijk gesproken worden over wie wat financiert.

Schoolcarrière met perspectief
Daarom mijn oproep aan scholen: zoek de jeugdhulp op! Samen weten we meer, niet alleen over een leerling, maar ook welke wegen we moeten bewandelen om de samenwerking in de betreffende gemeente concreet gestalte te geven. Samen optrekken in de ondersteuning voor deze kinderen kan het verschil maken: tussen een schoolcarrière die leidt tot perspectief, en een die leidt tot een verdere opeenstapeling van problemen.